Hoppa till innehåll

Användarvillkor för Dinbox digitala tjänster samt information om behandling av personuppgifter


Senast uppdaterade 2023-09-04


Dessa användarvillkor (”Användarvillkor”) gäller för dig (”Användaren” eller ”du”) som använder Dinbox Sverige AB:s (”Dinbox”) digitala tjänster via webbplats eller app, såsom till exempel system för bokning av tvättider (”Tjänsten”). Användarvillkoren gäller oavsett om du registrerar dig via webbplatsen boenderegistret.se (”Webbplatsen”) eller Appen Dinbox (”Appen”).

När du registrerar dig behöver du godkänna dessa Användarvillkor och bekräfta att du har tagit del av information om hur Dinbox behandlar dina personuppgifter i anledning av Tjänsten.


Tjänsten

Företrädare (”Administratören”) för styrelse i en bostadsrättsförening, hyresvärd, fastighetsförvaltare eller dylikt (”Värd”) loggar in i Tjänsten via Boenderegistret som Dinbox tillhandahåller. Administratören kan sedan skapa en eller flera bokningsbara resurser och registrera Användare som ska ha tillgång till Tjänsten i Boenderegistret.


Allt hanteras via Dinbox egna server och med Dinbox hanteringssystem – uppdateringar och nya funktioner sker löpande och kräver ingen lokal teknik. Administratören väljer därefter vilka funktionaliteter som Användare ska ha tillgång till, till exempel vilka tvättstugepass som Användaren ska ha möjlighet att boka och hur många bokningar varje person ska kunna göra samt förutsättningar för detta.


Genom att registrera dig har du via Tjänsten möjlighet att till exempel boka tider i tvättstuga i den fastighet där du bor förutsatt att du är medlem/hyresgäst hos Värden. En förutsättning är också att Värden är ansluten till datorprogrammet Boenderegistret och att Administratören har registrerat dig som Användare som har tillgång till Tjänsten.


När du registrerar dig matchas dina uppgifter mot de uppgifter som Administratören har registrerat och du får tillgång till Tjänsten och kan till exempel boka tvättid. Om du inte har registrerats av Administratören har du tillgång till Appen om du laddat ned denna samt kan registrera dig via Tjänsten men kommer inte ha möjlighet att nyttja Tjänsten och till exempel boka tvättider. Kontakta då din Värd direkt för att kontrollera att denne är ansluten till Tjänsten samt att du registrerats i Tjänsten av Administratören.


Ändringar i Tjänsten och villkoren

Dinbox förbehåller sig rätten att ändra Tjänsten och utbudet samt att när som helst göra ändringar eller uppdateringar av Tjänsten (eller någon del därav) med eller utan förvarning.


I anledning av sådana ändringar i Tjänsten samt i övrigt kan det vara nödvändigt att ändra dessa Användarvillkor. Dinbox förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar från tid till annan. Uppdaterade villkor finns alltid tillgängliga på Webbplatsen och i Appen.


Vid frågor kring Tjänsten kontakta Dinbox via support@dinbox.se.


Övriga kontaktvägar till Dinbox finns på webbplatsen https://dinbox.se/kontakt/ och längre ned i dessa villkor.


Ditt ansvar som Användare

Du ansvarar för att de uppgifter du anger vid registreringen är korrekta och att e-postadressen är aktiv. Du får inte använda e-postadresser eller annan information tillhörande någon annan i samband med registrering eller användning av Tjänsten.


Du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord och användarnamn säkert. Du ansvarar för all användning av Tjänsten som sker under ditt användarnamn och med ditt lösenord.


Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst till ditt användarkonto, är du skyldig att meddela Dinbox detta omgående och ändra ditt lösenord så snart som möjligt.


Du som Användare ansvarar för att du inte använder ord, uttryck eller material som inte är tillåtna på grund av upphovsrätt, är kränkande, diskriminerande eller stötande. Vidare får meddelanden i Tjänsten inte innehålla sådant som kan utgöra olaga hot, olaga integritetstrång, uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring eller offentlig uppmaning avseende terroristbrott. Dinbox förbehåller sig rätten att ta bort meddelanden som Dinbox anser kunna vara i strid med lag, etiska regler eller vara olämpliga i övrigt.


Uppsägning

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från Tjänsten. Det sker genom att kontakta support@dinbox.se.
Därefter har du inte längre tillgång till Tjänsten och kan till exempel inte längre boka tvättid via Tjänsten. Du kommer dock att finnas kvar i Boenderegistret som hanteras av din Värd så länge du är medlem/hyresgäst eller dylikt hos din Värd.


Om du inte längre är medlem/hyresgäst eller dylikt hos din Värd ansvarar Värden för att tillse att dina uppgifter avlägsnas ur Boenderegistret. När så sker kommer du inte längre ha tillgång till Tjänsten.


Avstängning

Dinbox har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsten vid överträdelse av dessa Användarvillkor, lag eller förordning. Avstängning från Tjänsten kan ske utan förvarning.


Immateriella rättigheter

Dinbox innehar upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd avseende innehållet i Tjänsten, såsom till exempel text, grafik, firmanamn, logotyper, varumärken, knappikoner, bilder, all programvara och/eller all text som publiceras på Webbplatsen och i Appen i enlighet med svensk och/eller internationell lagstiftning. Du förbinder dig att följa alla sådana tillämpliga lagar och avtal, och att inte ändra, skymma eller ta bort uppgifter gällande upphovsrätt eller äganderätt i sådant innehåll. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Dinbox.


Behandling av personuppgifter

Dinbox behandlar alla personuppgifter som du lämnar i anledning av Tjänsten i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EU) (”GDPR”) och kompletterande nationell dataskyddslagstiftning (gemensamt ”Dataskyddslagstiftningen”). I fall där Dinbox använder sig av personuppgiftsbiträde för behandlingen reglerar Dinbox relationen till underbiträde genom personuppgiftsbiträdesavtal. Dinbox delar endast dina personuppgifter med underbiträden i fall då det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten, till exempel en mjukvaruleverantör till Dinbox.


Vilka personuppgifter som behandlas, i vilket syfte och på vilken rättslig grund

När du registrerar dig som Användare sparas ditt namn och din e-postadress av Dinbox i syfte att administrera ditt konto. Dina personuppgifter matchas även mot de uppgifter som Administratören i förekommande fall registrerat i Boenderegistret. Detta sker i syfte att ge dig tillgång till tjänsten. Dinbox är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar när du registrerar dig för Tjänsten. Den rättsliga grunden för behandlingen är det avtal som du ingår med Dinbox genom att godkänna dessa Användarvillkor.


Din Värd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Administratören registrerat om dig i Boenderegistret. Dinbox agerar då personuppgiftsbiträde och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med respektive Värd för att säkerställa att den matchning som sker med personuppgifter i Boenderegistret, och som krävs för att ge dig tillgång till Tjänsten, sker i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

Dinbox eftersträvar att vi och våra leverantörer endast ska behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dinbox använder dock Google Cloud för ”hosting” (serverhotell) för Dinbox digitala tjänster kopplade till Dinbox molntjänst. Därmed kan överföringar av Personuppgifter utanför EU/EES komma att ske då Google är ett företag som är etablerat utanför EU/EES. Google har anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework som EU-kommissionen har beslutat om i enlighet med artikel 45.3. Dinbox överföring av Personuppgifter sker därmed med stöd av artikel 45.1 då en adekvat skyddsnivå anses föreligga vilket berättigar överföringen. 


Dina rättigheter

Utifrån Dataskyddslagstiftningen har du ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter.
Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Detta kan dock innebära att du inte längre har tillgång till Tjänsten då vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för detta syfte. Under vissa omständigheter har du även rätt att få din information överförd till dig eller någon tredje part, samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.
Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten https://www.imy.se/


Kontaktinformation

För mer information om Dinbox behandling av personuppgifter, eller för utövande av de rättigheter som Dataskyddslagstiftningen föreskriver till förmån för registrerad, vänligen kontakta Dinbox på support@dinbox.se.


Force majeur

Om fullgörande av dessa Användarvillkor eller Tjänsten hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom till exempel krig, myndighetsingripande, uppror och oroligheter, eldsvåda, naturkatastrofer, pandemi, beslag, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, strejk, uteblivna tillstånd, knapphet på transportmedel, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden samt felaktiga eller uteblivna leveranser från underleverantör – som Dinbox inte skäligen kunnat förutse och vars följder Dinbox inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, ska Dinbox inte hållas ansvarig för detta gentemot Användaren.


Kontaktuppgifter och övrig information

Dinbox AB
Postadress: Gustav III:s Boulevard 32, 169 73 Solna
Mail: info@dinbox.se
Telefonnummer: + 46 (0)10-33 000 10


Org.nr: 556736-2602
Styrelsens säte: Stockholm
Registrerad för F-skatt


Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen i dessa Användarvillkor från tid till annan.