Hoppa till innehåll

Allmänna krav, regler och riktlinjer för fastighetsboxar

Posten och Forum För Fastighetsboxar har några allmänna krav, regler och riktlinjer för fastighetsboxar som finns till för att brevbärarna ska få en bra arbetsmiljö. Innan postboxen kan tas i bruk måste en besiktning ske. För att besiktningen ska bli godkänd finns det några punkter som är bra att veta om innan man börjar montera.

P-godkännande

Forum För Fastighetsboxar, som är ett organ för främjande av fastighetsboxar, rekommenderar endast tillverkare som har P-godkända fastighetsboxar från Sverige Tekniska Forskningsinstitut (SP).

P-godkännanden av boxen sker antingen på nivå 0, 1 eller 2. För att klara nivå 2 måste postlådan klara uppbrytningsförsök mot enskilt fack i minst 1 minut samt uppbrytningsförsök mot centraldörren i minst 2 minuter.

Avlastningsyta

För boxanläggningar med fler än 6 fack måste det finnas en avlastningsyta i närheten. Det kan vara ett bord eller hylla, som kan vara monterad antingen direkt på väggen eller i fastighetsboxen. De flesta moderna fastighetsboxar har ett avlastningsbord som går att dra ut från boxanläggningens undersida.

Märkning av namn och lägenhetsnummer

Varje fack måste vara märkta med både lägenhetsnummer och efternamn på den eller de boende som facket tillhör. Det är fastighetsförvaltarens ansvar att se till att namnen alltid är uppdaterade vid in- och utflytt. Namn ska synas tydligt både när centraldörren är öppen samt stängd.

Fackordning

Ordningen på facken ska följa lägenhetsnumren i stigande ordning. Det innebär att första lägenheten på nedre botten (exempelvis lägenhetsnummer 1001) ska ha facket längst ner till vänster i den fastighetsboxen längst till vänster. Nästa lägenhet (1002) har då facket över denne. Har fastighetsboxen fler än en kolumn med fack, eller flera boxar sitter bredvid varandra, börjar man nerifrån igen i nästa kolumn.

Fastighetsboxplacering

De flesta fastighetsboxar som är installerade i Sverige blir det inomhus. Postlådan går att montera direkt på eller infälld i väggen, på stativ eller på en hylla samt annan möbel. Ska boxen monteras utomhus bör man titta extra noga på att den klarar av klimatet.

För att inte det högsta respektive lägsta inkastet ska hamna på onaturlig höjd finns det så minimi- samt maximihöjder som fastighetsboxen får monteras på. Det översta boxinkastet får inte vara högre än 1600 mm (räknat från mitten av inkastet) och det lägsta inkastet inte lägre än 700 mm.

Fastighetsboxar – juridisk översikt

Vad är det som gäller egentligen? Dinbox reder nedan ut begreppen och förklarar gällande regelverk samt tar en historisk tillbakablick.

En liten tillbakablick

2005 kom PTS med det omtalade allmänna rådet som i korthet innebar att Posten skulle ta initiativ till att förmå samtliga fastighetsägare att senast den 1 januari 2011 installera fastighetsboxar. Om man i flerfamiljshus efter denna tidpunkt inte hade installerat fastighetsbox kunde Posten välja att inte längre dela ut post i brevinkastet utan istället hänvisa de boende till att hämta ut sin post på särskilt anvisat utlämningsställe.

Detta allmänna råd väckte lite av en folkstorm och debatten var ofta hård. Många fastighetsägare kunde inte förstå varför de skulle bekosta Postens effektiviseringar. Efter drygt tre år av stormiga debatter beslutade Regeringen den 2 oktober 2008 att man skulle ge PTS i uppdrag att upphäva det allmänna rådet i den del där boende i fastigheter som inte installerat fastighetsboxar innan utgången av 2010 skulle få hämta posten på särskilt utdelningsställe. Ändringen trädde i kraft den 14 november 2008.

Anledningen att rådet drogs tillbaka var att man inte med ett allmänt råd kan inskränka en rättighet som ges i lag (dvs rättigheten att få post utdelat i brevlådan enligt postlagen). Eftersom en bestämmelse med högre rang går före en bestämmelse med lägre rang enligt allmänna juridiska rättsprinciper (lex superior). Så här är bestämmelserna rangordnade:

 • EU-rättsliga bestämmelser
 • Svenska grundlagar
 • Svenska lagar
 • Förordningar
 • föreskrifter
 • allmänna råd

Arbetsmiljö

Sedan en tid tillbaka har personal från Forum för Fastighetsboxar, på uppdrag av den lokala postorganisationen, använt sig av en annan typ av argumentation för att förmå fastighetsägare att köpa fastighetsboxar, man hänvisar numera till Arbetsmiljölagen (1977:1160). Hur kan Posten göra det, och hur kan en brevbärares arbetsmiljö bli ett problem som fastighetsägaren ska stå för? Nedan följer en redogörelse för hur det hänger ihop.

Hur kan Posten hävda arbetsmiljö rent legalt?

Enligt arbetsmiljölagen har en arbetsgivare det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som ligger i behov för att förebygga att arbetstagare inte blir utsatta för ohälsa eller olycksfall, se 3 kap 2 §.

Arbetsmiljöverket, som är tillsynsmyndighet och som kontrollerar att lagen efterlevs, har vid två tillfällen (Malmö 2004-05-17 och Karlstad 2009-01-23) ansett att vissa typer av inkast kan innebära allvarliga risker för belastningsskador för brevbäraren och att arbetsgivaren (Posten) måste vidta åtgärder för att minimera dessa risker. Att fördela postutdelningen på de aktuella adresserna på ytterligare en person/dag ansågs inte tillräckligt. Vidare uttalar Arbetsmiljöverket att som yttersta åtgärd måste det farliga arbetet upphöra om andra skadeförebyggande åtgärder inte är möjliga.

Enligt Postens allmänna villkor framgår att vid “hinder” kan Posten ställa in postutdelningen (Se 5. Hinder mot postutdelning). Som hinder anger man hälsorisker för Postens personal samt brevlådor som är olämpligt placerade eller har en konstruktion som försvårar eller gör det omöjligt att dela ut post i dem. Eller som kan medföra risk för att brevbärare blir skadade. Detta är allstå villkor som den som köper Postens tjänster accepterar och därmed godkänner att Posten inte delar ut post om brevinkasten inte uppfyller vissa krav.

Mot bakgrund av ovanstående beslut kan alltså Posten vägra att dela ut post i brevinkastet om det finns risk att brevbäraren blir utsatt för allvarliga belastningsskador i samband med postutdelningen. Posten blir då istället utdelad på det särskilt anvisade postutdelningsstället. Alltså, inte heller med arbetsmiljöargumentationen kan Posten tvinga en fastighetsägare att installera fastighetsboxar, dock kan de vägra att dela ut posten till de brevkast som inte uppfyller kraven.

Vilka brevinkast uppfyller inte arbetsmiljökraven?

Med hänvisning till de nämnda besluten från Arbetsmiljöverket och Svensk Standard (SS-EN 13724) gäller att nedanstående brevinkast inte uppfyller de krav som ligger till krav för att en arbetsmiljö ska vara god:

 • Brevinkast som sitter lägre än knähöjd, ca 60 cm från golvet.
 • Brevinkast som sitter över axelhöjd, ca 125 cm över golvet.
 • Brevinkast som är vassa eller trasiga.
 • Brevinkast som är för små, 230 mm i bredd och/eller 30 mm i höjd.
 • Brevinkast som är för tröga och kräver mer än 8 Newton för att öppnas.

Postens tre nivåer av brev/varningar

Om brevinkasten är av sådan typ att utgöra miljöproblem och att Posten har uppmärksammat detta finns det stor risk att fastighetsägaren blir kontaktad och denne blir ombedd att åtgärda problemen. Fastighetsägaren blir ombedd att kontakta Posten för att presentera en handlingsplan för de felaktiga brevinkasten.
Om fastighetsägaren väljer att inte göra något kommer man skicka en påminnelse efter en tid. Om fastighetsägaren även denna gång inte agerar går en tredje påminnelse ut. Där informerar man om att – om ingen handlingsplan är presenterad så kommer det bli uppehåll i postutdelningen. Den tredje påminnelsen går även ut till de boende i fastigheten.

Vad kan man göra istället?

Om brevinkasten är olämpliga finns det en rad med handlingsalternativ om man inte vill hämta posten på särskilt postutdelningsställe. Här följer några exempel på åtgärder:

 • Fastighetsägaren kan åtgärda de felaktiga brevinkasten eller installera nya sådana
 • Fastighetsägaren kan installera nya dörrar med brevinkast som uppfyller kraven
 • Fastighetsägaren kan sätta upp brevlådor utanför de dörrar som har felaktiga brevinkast
 • Fastighetsägaren kan installera fastighetsboxar

Generellt gäller att fastighetsägaren är fri att välja vilket som helst av ovanstående alternativ. Dock blir det regelmässigt billigast att välja fastighetsboxalternativet. Väljer man fastighetsboxalternativet säkerställer man även att slipper ta kostnaden två gånger om det senare blir ett krav på att installera postboxar.