Hoppa till innehåll

Dinbox Allmänna villkor


Senast uppdaterad 2022-09-28


Dessa Allmänna villkor utgör tillsammans med orderbekräftelsen avtalet mellan Dinbox Sverige AB och dess kunder (”Parternas avtal” eller ”Avtalet”).


DEFINITIONER


1. I dessa Allmänna villkor ska nedan angivna termer ha följande betydelse. Dinbox Sverige AB, org. nr 556736-2602 benämns som ”Säljaren”. Köpare av någon av Dinbox Sverige ABs produkter benämns som ”Köparen”. Det eller de fysiska/materiella föremål som Säljaren enligt Parternas avtal ska leverera till Köparen benämns i dessa Allmänna villkor ”Produkten”, ”Produkter” eller ”Produkterna”. Med ”Säljarens immateriella rättigheter” menas i dessa Allmänna villkor, de immateriella rättigheter som innehas av Säljaren såsom t.ex. men inte uteslutande patent, upphovsrätt t.ex. men inte begränsat till datorprogram, mönsterrätt och varumärken.


TILLÄMPLIGHET


2. Dessa Allmänna villkor ska äga tillämpning i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Uttalanden och uppgifter som inte skriftligen bekräftats i samband med Avtalets ingående, ska inte åsidosätta vad som föreskrivits i dessa Allmänna villkor eller på annat sätt ha betydelse för bestämmandet av Avtalets innehåll.


PRODUKTINFORMATION


3. Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning Avtalet uttryckligen hänvisar till dem.


TEKNISK DOKUMENTATION OCH INFORMATION


4. All teknisk dokumentation eller annan information rörande Produkten eller dess tillverkning, vilken före eller efter avtalets ingående överlämnas eller delges av den ena parten till den andra, förblir den överlämnande partens egendom och får inte utan den andra partens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats och får inte kopieras, utlämnas till eller bringas till tredje mans kännedom.


ORDER


5. Varje offert som Säljaren lämnar gäller trettio dagar från offertens utställandedatum, såvida inte annat anges i offerten.

6. Order bekräftas genom en muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan Köparen och Säljaren. Säljaren översänder i samband med detta en orderbekräftelse via mail till den mailadress som Köparen uppgivit. De Produkter och omständigheter som anges i orderbekräftelsen anses utgöra del av Avtalet, och är bindande för parterna om inte Köparen omgående gör gällande att det finns felaktigheter i dokumentet.


7. För det fall Köparen önskar leverans senare än inom ett halvår från datum för beställning förbehåller sig Säljaren att ta ut en extra avgift för lagerhållning under denna period. Avgiften meddelas vid orderläggningen och fastställs i orderbekräftelsen.


8. Vid beställning av passersystem, informationstavlor, porttelefoner och digitala postboxar ligger kostnader och risker för installation av kablage, gjorda strömberäkningar, leverans av switchar samt batteribackup alltid på den av Köparen anlitade elinstallatören, eller för det fall Köparen själv genomför installationerna hos slutkund, på Köparen, och dessa kostnader och risker ingår aldrig som en del av Säljarens offert. Köparen ska alltid tillse att den av Köparen anlitade elinstallatören, eller för det fall Köparen själv genomför installationerna hos slutkund, någon ansvarig hos Köparen, kontrollräknar antalet Produkter som beräknas ingå i aktuell installation och jämför detta med Säljarens offert. För det fall elinstallatören och/eller Köparen räknar fram ett annat antal Produkter än beräkningen i Säljarens offert, ska Köparen omedelbart informera Säljaren om detta och Säljaren ska ändra aktuell offert i enlighet med elinstallatörens och/eller Köparens beräkningar.


SÄLJARENS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER


Datorprogram

9. Köparen beviljas under avtalstiden, en icke-exklusiv rätt att, förutsatt att full betalning av Produkterna erläggs inom avtalad tid, använda sig av Säljarens datorprogram som är ämnat att användas till Produkten. Köparen, som har rätt att vidareförsälja de förvärvade exemplaren av Produkterna till tredje man, har även rätt att till tredje man som förvärvat exemplar av Produkterna upplåta rätten att använda sig av Säljarens datorprogram på samma villkor som Köparen. Köparen, eller tredje man som förvärvat Produkterna av Köparen, har inte rätt att kopiera hela eller delar av Säljarens datorprogram. Köparen, eller tredje man som förvärvat Produkterna av Köparen, får inte heller göra ändringar i, ta isär eller dekompilera Säljarens datorprogram eller någon del därav.

10. Om Köparen begår intrång i Säljarens immateriella rättigheter till datorprogrammet, ska Köparen betala ersättning till Säljaren. Om Säljaren till följd av intrånget lider förlust eller skada, eller om Köparen därigenom får oberättigad ekonomisk vinning, har Säljaren även rätt till ersättning för detta av Köparen liksom ersättning för eventuella erforderliga inkassokostnader och ombudskostnader för att driva in ersättningen.

11. Ställer tredje man anspråk mot Köparen på grund av Köparens bruk av Säljarens datorprogram, ska Köparen omedelbart skriftligen underrätta Säljaren om detta.

12. Säljaren har rätt att träda in i varje tvist eller rättssak där tredje man påstår att Köparens bruk av Säljarens datorprogram är i strid med tredje mans immateriella rättigheter.

13. Köparens ska tillse att ovanstående även gäller för tredje man som förvärvat exemplar av de Säljarens datorprogram av Köparen.


Säljarens Produkter som innehåller tekniska lösningar/tekniska Produkter

14. Köparen beviljas en icke-exklusiv rätt att, förutsatt att full betalning av de tekniska Produkterna erläggs inom avtalad tid, nyttja exemplar av de tekniska Produkterna specificerade i offerten, inom sin fastighetsförvaltning. Köparen, som även har rätt att vidareförsälja de förvärvade exemplaren av de tekniska Produkterna till tredje man, har även rätt att upplåta rätten att använda sig av exemplaren de tekniska Produkterna på samma villkor som Köparen, till tredje man som förvärvat exemplar av de tekniska Produkterna av Köparen.

15. Köparen, eller tredje man som förvärvat exemplar av de tekniska Produkterna av Köparen, har inte rätt att utnyttja hela eller delar av beställda exemplar av de tekniska Produkterna genom att tillverka och/eller kopiera desamma eller uppdra åt tredje man att tillverka och/eller kopiera exemplar av de tekniska Produkterna.

16. Om Köparen begår intrång i rätten att använda exemplaren av de tekniska Produkterna, ska Köparen betala ersättning till Säljaren. Om Säljaren till följd av intrånget lider förlust eller skada, eller om Köparen därigenom får oberättigad ekonomisk vinning, har Säljaren även rätt att kräva ersättning för detta av Köparen liksom ersättning för eventuella erforderliga inkassokostnader och ombudskostnader för att driva in ersättningen.

17. Ställer tredje man anspråk mot Köparen på grund av Köparens bruk av exemplaren av de tekniska Produkterna ska Köparen omedelbart skriftligen underrätta Säljaren.

18. Säljaren har rätt att träda in i varje tvist eller rättssak där tredje man påstår att Köparens bruk av exemplaren av de tekniska Produkterna är i strid med tredje mans immateriella rättigheter.

19. Köparens ska tillse att ovanstående även gäller för tredje man som förvärvat exemplar av de tekniska Produkterna av Köparen.

20. Ingen bestämmelse i dessa Allmänna villkor ska innebära eller anses innebära en överlåtelse till Kunden av någon äganderätt eller licens att använda immateriella rättigheter som tillhör annan part, annat än i den utsträckning det är nödvändigt för att använda Produkterna som tillhandahålls i enlighet Avtalet mellan parterna.


SEKRETESS


21. Köparen har inte rätt att obehörigen använda sig av eller sprida känslig information till tredje man om Säljarens Produkter eller affärsförhållanden som kommit till dennes kännedom i enlighet med lag (2018:558) om företagshemligheter. Känner sig Köparen osäker på vad som menas med känslig information enligt detta Avtal, ska denne stämma av med Säljaren innan information ges ut till tredje man.


RISKENS ÖVERGÅNG/ LEVERANS/FÖRSENING


22. Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid Avtalets ingående gällande Incoterms. Om ingen annat har avtalats anses leveransen ske Ex Works (fritt vårt lager).

23. Om leveransen är försenad, och köparen har lidit direkt skada som denne kan visa, har köparen rätt till ersättning med maximalt 1 % av köpeskillingen för varje påbörjad vecka efter att avtalad leverans skulle ske. Ersättning för skada betalas bara ut om det totala beloppet är över 300 kr. Med köpeskilling menas här priset i ordererkännandet för de delar som är försenade. Med försenad leverans menas leverans efter avtalad tidpunkt, och med eventuell justering för vad som framgår i punkt 25.

24. Har parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat om en tidrymd inom vilken leverans ska ske, löper denna från Avtalets ingående.

25. Om leveransförsening uppstår på grund av någon anledning i punkt 56 (Force Majeure) angiven omständighet eller av orsak som Köparen ansvarar för, ska leveranstiden förlängas med tid, som under hänsynstagande till alla omständigheter kan anses skälig.

26. Finner Säljaren att denne inte kan leverera i rätt tid, eller framstår dröjsmål på Säljaren sida som sannolikt, ska Säljaren utan uppskov muntligen eller skriftligen meddela Köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske.

27. Finner Köparen att denne inte kommer att kunna ta emot Produkten på avtalad dag ska Köparen omedelbart skriftligen meddela Säljaren detta och samtidigt ange den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske. Köparen är ändå skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av att leverans sker, som om Produkten hade levererats på den ursprungligt avtalade dagen. Säljaren kan på Köparens begäran ombesörja provisorisk lagring av Produkten på Köparens risk och bekostnad, inklusive eventuella fraktkostnader.


KONTROLL AV GODS


28. Köparen ska vid Produkternas ankomst göra kontroll avseende följesedel, antal kolli, varuslag samt förekomst av synliga skador. Köparen ska inom tre arbetsdagar från det att Produkterna lämnats av transportören anmäla avvikelser i leverans till transportören samt Säljaren.

29. Transportskadat gods ska noteras innan kvittering av leveransen sker samt omedelbart anmälas till transportföretaget samt Säljaren. Mottagningskontroll ska utföras omgående och Produkterna undersökas beträffande eventuella dolda transportskador. Dessa skador ska anmälas skriftligen till transportören samt Säljaren inom tre arbetsdagar från det att transportören avlämnat godset.

30. För det fall det föreligger brist i leveransen har Köparen endast rätt att hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar priset för de Produkter som inte levererats.

31. Anmäler Köparen inte transportsskador eller avvikelser i leverans skriftligen inom de frister som angivits ovan, förlorar Köparen rätten att göra gällande anspråk på transportskador eller avvikelser i leverans.


BETALNING


32. Om inte annat har överenskommits ska betalning vara Säljaren tillhanda senast 20 dagar efter utställt fakturadatum.

33. Betalar inte Köparen i rätt tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med en räntesats motsvarande gällande referensränta + 8 procentenheter till dess full betalning erlagts. Dessutom får Säljaren, efter att skriftligen ha meddelat Köparen, avbryta sitt fullgörande av Avtalet till dess full betalning skett.

34. Har Köparen inte betalat inom nittio dagar från förfallodagen, har Säljaren rätt att häva Avtalet genom skriftlig meddelande till Köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada Säljaren lidit genom dröjsmålet samt eventuella ombudskostnader för att driva in ersättningen.

35. Finns skälig anledning, såsom t.ex. men inte uteslutande, tidigare försenade betalningar, ändringar i rating hos de större rating-instituten, tidigare års förluster, tvist mellan Köpare och Säljare som inte nödvändigtvis rör den specifika leveransen – att anta att Köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger Säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta inte utan dröjsmål äger Säljaren skriftligen partiellt häva Avtalet såvitt avser inte levererad Produkt.


ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL


36. Äganderätten till varje enskilt exemplar av Produkterna övergår inte till Köparen förrän full betalning av Produkten erlagts. För det fall Köparen inte erlagt full betalning inom nittio dagar från förfallodagen, har Säljaren rätt att omedelbart återta de exemplar av Produkterna som inte till fullo har betalats.


RETURRÄTT


37. Säljaren godkänner endast returer som återlämnas till Säljaren i helt obruten förpackning. Både gods och emballage ska vara oskadat. Säljaren godkänner inte returer för icke lagerhållna Produkter eller specialtillverkade Produkter. Den returnerande varan får inte vara äldre än 3 månader beräknat från leveransdatumet. Köparen ska kontakta Säljaren innan den returnerade Produkten skickas till Säljaren. Köparen kan kontakta Säljaren på telefon 010-33 000 10 eller mail order@dinbox.se. Säljaren skickar sedan ut en retursedel per mail till Köparen, vilken ska bifogas med den returnerade Produkten där Produktens ordernummer ska framgå. Köparen står för fraktkostnaden.


38. En krediteringsavgift om 20 % av fakturerat belopp utgår till Säljaren i anledning av returen. Återstående av Köparen erlagd ersättning återbetalas till Köparen när produkterna är åter samt godkända av Säljaren.


ANSVAR FÖR FEL I PRODUKTERNA


39. Om inget annat överenskommits är Säljaren är skyldig att i enlighet med bestämmelserna i punkterna 41–47, genom reparation i första hand eller utbyte i andra hand, avhjälpa alla fel i Produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

40. Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter det att risken för Produkten gått över på Köparen. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att förhållandena på Köparens sida avviker från vad som förutsatts i Avtalet eller av oriktig användning av Produkten. Det omfattar inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Köparens sida, eller från någon av Köparen anlitads sida, ändringar utan Säljarens skriftliga medgivande eller av Köparen, eller någon av Köparen anlitad, oriktigt utförda reparationer. Säljaren ansvarar inte för att produkt kan skilja i storlek med upp till tre millimeters marginal i bredd, höjd eller djup från anvisad storlek i skiss eller produktmaterial. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

41. Om inget annat avtalats ansvarar Säljaren endast för fel som visar sig inom fem år, eller två år för Produkt innehållande elektronik eller fastighetsboxar i trä, från den dag Produkten levererades. Används Produkten mer intensivt än vad som avtalats, förkortas ansvarstiden i motsvarande grad. Garantin gäller endast upp till motsvarande korrosivitetsklass C4.

42. Köparen ska skriftligen till Säljaren reklamera fel omedelbart efter det att felet har upptäckts och i intet fall senare än två veckor efter utgången av den ansvarstid som följer av punkt 41. Reklamerar Köparen inte skriftligen inom de frister som angivits ovan, förlorar Köparen rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.

43. Om inget annat överenskommits ska Säljaren, efter att ha mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 42, avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Avhjälpande inom denna frist ska äga rum vid en sådan tidpunkt att Köparens verksamhet inte störs mer än nödvändigt.

44. Säljaren kan avhjälpa felet genom att reparera produkten på plats eller genom att skicka en ersättningsprodukt. Säljaren kan fritt välja den åtgärd som denne bedömer vara mest lämplig i det enskilda fallet. Utbyte av produkt sker som huvudregel endast vid konstaterad skada i form av genomrost förutsatt att Köparen i övrigt uppfyller förutsättningarna för att göra fel gällande enligt dessa Allmänna villkor.

45. Om annat inte överenskommits ansvarar Säljaren inte för eventuellt arbete i samband med att en produkt byts ut till en ny i samband med en reklamation, utan endast för att eventuell felaktig produkt eller del av produkt repareras eller att ersättningsprodukt skickas ut. Sådant arbete organiseras och bekostas av Köparen. Detsamma gäller eventuella kostnader för installation, resor och restid.

46. Om avhjälpande av fel medför ingrepp i annat än Produkten, svarar Köparen för arbete och kostnader som orsakas därav.

47. Om inget annat överenskommits ska varje transport i samband med avhjälpande av fel i Produkten ske på Säljarens risk och bekostnad.

48. Reklamerar Köparen enligt punkt 42 och det visar sig inte föreligga något fel som Säljaren svarar för, har Säljaren rätt till ersättning för det arbete och de kostnader, inklusive Säljarens transportkostnader, reklamationen orsakat Säljaren.

49. Utöver vad som föreskrivits i punkterna 41–47, har Säljaren inte något ansvar för fel i Produkt. Säljaren är aldrig skyldig att utge någon ersättning till Köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst, förlust av goodwill eller annan indirekt skada. Denna begränsning av Säljarens ansvar gäller dock inte om Säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.


ANSVAR FÖR SAK- OCH PERSONSKADA


50. Säljaren ansvarar inte för skada som Produkten orsakar på fast eller lös egendom eller person, eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då Produkten är i Köparens besittning. Säljaren ansvarar inte heller för produktionsbortfall, utebliven vinst, annan ekonomisk förlust eller övriga indirekta skador orsakade av Produkten eller användandet av denna. Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om Säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

51. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Säljaren enligt punkt 49 inte ansvarar för.

52. Framställer tredje man krav mot Säljaren eller Köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i punkt 49, ska andra parten genast skriftligen underrättas härom.

53. Säljaren och Köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av Produkten.


ANSVAR FÖR FEL ELLER BRIST I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER


54. Säljaren är skyldig att avhjälpa fel och/eller brister i de Immateriella rättigheterna, i den mån det är möjligt, utan oskäligt uppehåll. Säljaren lämnar dock inga garantier avseende Säljarens datorprogram och är inte skyldig att utge ersättning i någon form till Köparen på grund av fel och/eller brister i Säljarens datorprogram.


55. Säljarens tillhandahållande och ansvar för felavhjälpning i anledning av Säljarens datorprogram samt Köparens ansvar regleras i Säljarens Servicenivåavtal (”SLA”).


BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)


56. Om fullgörande av Avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom till exempel krig, myndighetsingripande, starkt tvingande myndighetsrekommendationer, uppror och oroligheter, eldsvåda, naturkatastrofer, beslag, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, pandemi, strejk, uteblivna tillstånd, knapphet på transportmedel, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden samt felaktiga eller uteblivna leveranser från underleverantör – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för Avtalets slutande och vars följder parten inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, ska parten i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.

57. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.

58. Om befrielsegrund hindrar Köparen ska Köparen ersätta Säljaren för de merutgifter denne får vidkännas.


PERSONUPPGIFTER


59. Säljaren kommer endast att behandla Köparens, eller Köparens kunders, personuppgifter enligt Köparens, eller Köparens slutkunders, instruktioner och förbinder sig att beakta den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) rättsliga regler och principer och kompletterande nationell dataskyddslagstiftning (gemensamt ”Dataskyddslagstiftningen”). Därmed åtar sig Säljaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Köparens, eller Köparens slutkunders, personuppgifter mot t.ex. otillåten behandling som ändring, förstörelse eller otillåten tillgång och spridning. Köparen som överlämnar personuppgifter till Säljaren är att anse som personuppgiftsansvarig och har därmed rätt att kontrollera att Säljaren vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs och Säljaren ska bistå med skälig hjälp för sådan kontroll. Vid upphörande av Säljarens behandling av Köparens, eller Köparens kunders, uppgifter kommer de personuppgifter som överförts från Köparen till Säljaren att raderas av Säljaren. Läs mer om Säljarens behandling av personuppgifter i Säljarens integritetspolicy här.


TVIST


60. Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).


Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om det omtvistade värdet är mindre än 1 miljon kronor och om det omtvistade värdet uppgår till 1 miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljedomare om det omtvistade värdet uppgår till mer än 1 miljon kronor men mindre än 10 miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till 10 miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljedomare. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften.


Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.


61. Parterna förbinder sig att utan begränsningar i tiden inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedomen eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling.

Villkor för Dinbox telefonitjänst

SLA

Integritetspolicy