Dinbox Allmänna villkor

Senast uppdaterad 2019-06-01

Dessa Allmänna villkor utgör tillsammans med orderbekräftelse avtal mellan Dinbox Sverige AB och dess kunder.

Definitioner

1. I dessa Allmänna villkor ska nedan angivna termer ha följande betydelse. DinBox Sverige AB, org. nr 556736-2602 benämns som ”Säljaren”. Köpare av någon av DinBox Sverige ABs produkter benämns som ”Köparen”. Det eller de fysiska/materiella föremål som Säljaren enligt parternas avtal ska leverera till Köparen benämns i dessa Allmänna villkor ”Produkten”, ”Produkter” eller ”Produkterna”. Med ”Säljarens immateriella rättigheter” menas i dessa Allmänna villkor, de immateriella rättigheter som innehas av Säljaren såsom t.ex. men inte uteslutande patent, upphovsrätt/datorprogram, mönster och varumärken.

Tillämplighet

2. Dessa Allmänna villkor skall äga tillämpning i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Uttalanden och uppgifter som inte skriftligen bekräftats i samband med avtalets ingående, skall inte åsidosätta vad som föreskrivits i dessa Allmänna villkor eller på annat sätt ha betydelse för bestämmandet av avtalets innehåll.

Produktinformation

3. Uppgifter i marknadsföringsmaterial, prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Teknisk dokumentation och information

4. All teknisk dokumentation eller annan information rörande Produkten eller dess tillverkning, vilken före eller efter avtalets ingående överlämnas eller delges av den ena parten till den andra, förblir den överlämnande partens egendom och får inte utan den andra partens medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats och får inte kopieras, utlämnas till eller bringas till tredje mans kännedom.

Order

5. Varje offert som Säljaren lämnar gäller sextio dagar från offertens utskriftsdatum, såvida inte annat anges i offerten.
6. Order bekräftas genom en muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan Köparen och Säljaren. Säljaren översänder i samband med orderbekräftelsen ett ordererkännande. De Produkter och omständigheter som anges i ordererkännandet anses utgöra del av avtalet, om inte Köparen omgående gör gällande att det finns felaktigheter i dokumentet.
7. Vid beställning av passersystem, informationstavlor, porttelefoner och digitala postboxar ligger kostnader och risker för installation av kablage, gjorda strömberäkningar, leverans av switchar samt batteribackup alltid på den av Köparen anlitade elinstallatören, eller för det fall Köparen själv genomför installationerna hos slutkund, på Köparen, och dessa kostnader och risker ingår aldrig som en del av Säljarens offert. Köparen ska alltid tillse att den av Köparen anlitade elinstallatören, eller för det fall Köparen själv genomför installationerna hos slutkund, någon ansvarig hos Köparen, kontrollräknar antalet Produkter som beräknas ingå i aktuell installation och jämför detta med Säljarens offert. För det fall elinstallatören och/eller Köparen räknar fram ett annat antal Produkter än beräkningen i Säljarens offert, ska Köparen omedelbart informera Säljaren om detta och Säljaren ska ändra aktuell offert i enlighet med elinstallatörens och/eller Köparens beräkningar.

Säljarens immateriella rättigheter

Datorprogram

8. Köparen beviljas under avtalstiden, en icke-exklusiv rätt att, förutsatt att full betalning av Produkterna erläggs inom avtalad tid, använda sig av Säljarens datorprogram som är ämnat att användas till Produkten. Köparen, som har rätt att vidareförsälja de förvärvade exemplaren av Produkterna till tredje man, har även rätt att till tredje man som förvärvat exemplar av Produkterna upplåta rätten att använda sig av Säljarens datorprogram på samma villkor som Köparen. Köparen, eller tredje man som förvärvat Produkterna av Köparen, har inte rätt att kopiera hela eller delar av Säljarens datorprogram. Köparen, eller tredje man som förvärvat Produkterna av Köparen, får inte heller göra ändringar i, ta isär eller dekompilera Säljarens datorprogram eller någon del därav.
9. Om Köparen begår intrång i Säljarens rätt till datorprogrammet, ska Köparen betala ersättning till Säljaren. Om Säljaren till följd av intrånget lider förlust eller skada, eller om Köparen uppnår oberättigad fördel, har Säljaren rätt att även kräva ersättning för dessa av Köparen liksom ersättning för eventuella erforderliga inkassokostnader och ombudskostnader för att driva in ersättningen.
10. Ställer tredje man anspråk mot Köparen på grund av Köparens bruk av Säljarens datorprogram, ska Köparen omedelbart skriftligen underrätta Säljaren om detta.
11. Säljaren har rätt att träda in i varje tvist eller rättssak där tredje man påstår att Köparens bruk av Säljarens datorprogram är i strid med tredje mans immateriella rättigheter.
12. Köparens ska tillse att ovanstående regler även ska gälla för tredje man som förvärvat Produkterna av Köparen.

Säljarens Produkter som innehåller tekniska lösningar/tekniska Produkter

13. Köparen beviljas en icke-exklusiv rätt att, förutsatt att full betalning av de tekniska Produkterna erläggs inom avtalad tid, nyttja exemplar av de tekniska Produkterna specificerade i offerten, inom sin fastighetsförvaltning. Köparen, som även har rätt att vidareförsälja de förvärvade exemplaren av de tekniska Produkterna till tredje man, har även rätt att upplåta rätten att använda sig av exemplaren de tekniska Produkterna på samma villkor som Köparen, till tredje man som förvärvat exemplar av de tekniska Produkterna av Köparen.
14. Köparen , eller tredje man som förvärvat exemplar av de tekniska Produkterna av Köparen, har inte rätt att utnyttja hela eller delar av beställda exemplaren av de tekniska Produkterna genom att tillverka och/eller kopiera desamma eller uppdra åt tredje person att tillverka och/eller kopiera exemplaren av de tekniska Produkterna.
15. Om Köparen begår intrång i rätten att använda exemplaren av de tekniska Produkterna, ska Köparen betala ersättning till Säljaren. Om Säljaren till följd av intrånget lider förlust eller skada, eller om Köparen uppnår oberättigad fördel, har Säljaren även rätt att kräva ersättning för dessa av Köparen liksom ersättning för eventuella erforderliga inkassokostnader och ombudskostnader för att driva in ersättningen.
16. Ställer tredje man anspråk mot Köparen på grund av Köparens bruk av exemplaren av de tekniska Produkterna ska Köparen omedelbart skriftligen underrätta Säljaren.
17. Säljaren har rätt att träda in i varje tvist eller rättssak där tredje man påstår att Köparens bruk av exemplaren av de tekniska Produkterna är i strid med tredje mans immateriella rättigheter.
18. Köparens ska tillse att ovanstående regler även gäller för tredje man som förvärvat exemplar av de tekniska Produkterna av Köparen.

Know-How

19. Köparen har inte rätt att obehörigen använda sig av eller sprida känslig information till tredje man om Säljarens Produkter eller affärsförhållanden som kommit till dennes kännedom i enlighet med lag (1990:409) om företagshemligheter. Känner sig Köparen osäker på vad som menas med känslig information enligt detta avtal, ska denne stämma av med Säljaren innan information ges ut till tredje man.
20. Ingen bestämmelse i dessa Allmänna villkor ska innebära eller anses innebära en överlåtelse till Kunden av någon äganderätt eller licens att använda immateriella rättigheter som tillhör annan part, annat än i den utsträckning det är nödvändigt för att använda Produkterna som tillhandahålls i enlighet avtalet mellan parterna.

Riskens övergång/ Leverans/Försening

21. Leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande Incoterms. Om ingen annat har avtalats anses leveransen ske Ex Works (fritt vårt lager).
22. Om leveransen är försenad, och köparen har lidit direkt skada som denne kan visa, har köparen rätt till ersättning med maximalt 1 % av köpeskillingen för varje påbörjad vecka efter att avtalad leverans skulle ske. Ersättning för skada betalas bara ut om det totala beloppet är över 300 kr. Med köpeskilling menas här priset i ordererkännandet för de delar som är försenade. Med försenad leverans menas leverans efter avtalad tidpunkt, och med eventuell justering för vad som framgår i punkt 24.
23. Har parterna i stället för en bestämd leveranstidpunkt avtalat om en tidrymd inom vilken leverans skall ske, löper denna från avtalets ingående.
24. Om leveransförsening uppstår på grund av någon anledning i punkt 50 (Force Majeure) angiven omständighet eller av orsak som Köparen ansvarar för, skall leveranstiden förlängas med tid, som under hänsynstagande till alla omständigheter kan anses skälig.
25. Finner Säljaren att han inte kan leverera i rätt tid, eller framstår dröjsmål på hans sida som sannolikt, skall han utan uppskov muntligen eller skriftligen meddela Köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt, såvitt möjligt, den tidpunkt då leverans beräknas kunna ske.
26. Finner Köparen att han inte kommer att kunna ta emot Produkten på avtalad dag ska han omedelbart skriftligen meddela Säljaren detta och samtidigt ange den tidpunkt då mottagandet beräknas kunna ske. Köparen är ändå skyldig att erlägga varje betalning som gjorts beroende av att leverans sker, som om Produkten hade levererats på den ursprungligt avtalade dagen. Säljaren ska ombesörja provisorisk lagring av Produkten på Köparens risk och bekostnad, inklusive eventuella fraktkostnader.

Kontroll av gods

27. Köparen ska vid Produkternas ankomst göra kontroll avseende följesedel, antal kolli, varuslag samt förekomst av synliga skador. Köparen ska inom tre arbetsdagar från det att Produkterna lämnats av transportören anmäla avvikelser i leverans till transportören samt Säljaren.
28. Transportskadat gods ska noteras innan kvittering av leveransen sker samt omedelbart anmälas till transportföretaget samt Säljaren. Mottagningskontroll skall utföras omgående och Produkterna undersökas beträffande eventuella dolda transportskador. Dessa skador ska anmälas skriftligen till transportören samt Säljaren inom tre arbetsdagar från det att transportören avlämnat godset.
29. För det fall det föreligger brist i leveransen har Köparen endast rätt att hålla inne så stor del av betalningen som motsvarar priset för de Produkter som inte levererats.
30. Anmäler Köparen inte transportsskador eller avvikelser i leverans skriftligen inom de frister som angivits ovan, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på transportskador eller avvikelser i leverans.

Betalning

31. Om inte annat har överenskommits skall betalning vara Säljaren tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum.
32. Betalar inte Köparen i rätt tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med en räntesats motsvarande gällande referensränta + 8 procentenheter till dess full betalning erlagts. Dessutom får Säljaren, efter att skriftligen ha meddelat Köparen, avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess full betalning skett.
33. Har Köparen inte betalat inom nittio dagar från förfallodagen, har Säljaren rätt att häva avtalet genom skriftlig meddelande till Köparen. Säljaren har då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada han lidit genom dröjsmålet samt eventuella ombudskostnader för att driva in ersättningen.
34. Finns skälig anledning, såsom t.ex. men inte uteslutande, tidigare försenade betalningar, ändringar i rating hos de större rating-instituten, tidigare års förluster, tvist mellan Köpare och Säljare som inte nödvändigtvis rör den specifika leveransen – att anta att Köparen inte kommer att fullgöra sin betalningsskyldighet, äger Säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta inte utan dröjsmål äger Säljaren skriftligen partiellt häva avtalet såvitt avser inte levererad Produkt.

Återtagandeförbehåll

35. Äganderätten till varje enskilt exemplar av Produkterna övergår inte till Köparen förrän full betalning av Produkten erlagts. För det fall Köparen inte erlagt full betalning inom nittio dagar från förfallodagen, har Säljaren rätt att omedelbart återta de exemplar av Produkterna som inte till fullo har betalats.

Ansvar för fel i Produkterna

36. Om inget annat överenskommits är Säljaren är skyldig att i enlighet med bestämmelserna i punkterna 38-43, genom reparation i första hand eller utbyte i andra hand, avhjälpa alla fel i Produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.
37. Säljarens ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter det att risken för Produkten gått över på Köparen. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att förhållandena på Köparens sida avviker från vad som förutsatts i avtalet eller av oriktig användning av Produkten. Det omfattar inte heller fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från Köparens sida, eller från någon av Köparen anlitads sida, ändringar utan Säljarens skriftliga medgivande eller av Köparen, eller någon av Köparen anlitad, oriktigt utförda reparationer. Säljaren ansvarar inte för att produkt kan skilja i storlek med upp till tre millimeters marginal i bredd, höjd eller djup från anvisad storlek i skiss eller produktmaterial. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.
38. Om inget annat avtalats ansvarar Säljaren endast för fel som visar sig inom fem år, eller två år för Produkt innehållande elektronik eller fastighetsboxar i trä, från den dag Produkten levererades. Används Produkten mer intensivt än som avtalats, förkortas ansvarstiden i motsvarande grad. Garantin gäller endast upp till korrosivitetsklass C4.
39. Köparen ska skriftligen till Säljaren reklamera fel omedelbart efter det att felet har upptäckts och i intet fall senare än två veckor efter utgången av den ansvarstid som följer av punkt 38. Reklamerar Köparen inte skriftligen inom de frister som angivits ovan, förlorar han rätten att göra gällande anspråk på grund av felet.
40. Om inget annat överenskommits ska Säljaren, efter att ha mottagit skriftlig reklamation enligt punkt 39, avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Avhjälpande inom denna frist ska äga rum vid en sådan tidpunkt att Köparens verksamhet inte störs mer än nödvändigt.
41. Säljaren kan avhjälpa felet genom att reparera produkten på plats eller genom att skicka en ersättningsprodukt. Säljaren kan fritt välja den åtgärd so är mest lämplig i det enskilda fallet.
42. Om annat inte överenskommits ansvarar Säljaren inte för eventuellt arbete i samband med att en produkt byts ut till en ny i samband med en reklamation, utan endast för att eventuell felaktig produkt eller del av produkt repareras eller att ersättningsprodukt skickas ut. Arbetet organiseras och bekostas av köparen.
42. Om avhjälpande av fel medför ingrepp i annat än Produkten, svarar Köparen för arbete och kostnader som orsakas därav.
43. Om inget annat överenskommits ska varje transport i samband med avhjälpande av fel i Produkten ske på Säljarens risk och bekostnad.
44. Reklamerar Köparen enligt punkt 39 och det visar sig inte föreligga något fel som Säljaren svarar för, har denne rätt till ersättning för det arbete och de kostnader, inklusive Säljarens transportkostnader, reklamationen orsakat honom.
45. Utöver vad som föreskrivits i punkterna 38-43, har Säljaren inte något ansvar för fel eller försummat utbyte av felaktigt Produkt. Säljaren är således inte skyldig att utge någon ersättning till Köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst, förlust av goodwill eller annan indirekt skada. Denna begränsning av Säljarens ansvar gäller dock inte om Säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

Ansvar för sak- och personskada

46. Säljaren ansvarar inte för skada som Produkten orsakar på fast eller lös egendom eller person, eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då Produkten är i Köparens besittning. Säljaren ansvarar inte heller för produktionsbortfall, utebliven vinst, annan ekonomisk förlust eller övriga indirekta skador orsakade av Produkten eller användandet av denna. Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
47. Köparen ska hålla Säljaren skadeslös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Säljaren enligt punkt 45 inte ansvarar för.
48. Framställer tredje man krav mot Säljaren eller Köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i punkt 45, ska andra parten genast skriftligen underrättas härom.
49. Säljaren och Köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av Produkten.

Ansvar för fel eller brist i Immateriella rättigheter

50. Säljaren är skyldig att avhjälpa fel och/eller brister i de Immateriella rättigheterna, i den mån det är möjligt, utan oskäligt uppehåll. Säljaren lämnar dock inga garantier avseende Säljarens datorprogram och är inte skyldig att utge ersättning i någon form till Köparen på grund av fel och/eller brister i Säljarens datorprogram.

Befrielsegrunder (Force majeure)

51. Om fullgörande av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom till exempel krig, myndighetsingripande, uppror och oroligheter, eldsvåda, naturkatastrofer, beslag, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, strejk, uteblivna tillstånd, knapphet på transportmedel, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden samt felaktiga eller uteblivna leveranser från underleverantör – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.
52. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande.
53. Om befrielsegrund hindrar Köparen skall han ersätta Säljaren för de merutgifter denne får vidkännas.

Personuppgifter

54. Enligt lag krävs godkännande för att få behandla personuppgifter. Säljaren kommer endast att behandla Köparens, eller Köparens kunders, personuppgifter enligt Köparens, eller Köparens slutkunders, instruktioner och förbinder sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Köparens, eller Köparens slutkunders, personuppgifter mot t.ex. otillåten behandling som ändring, förstörelse eller otillåten tillgång och spridning. Vidare kommer Säljaren att följa Datainspektionens beslut om åtgärder för att uppfylla Personuppgiftslagens (1998:204) krav på säkerhet. Personuppgiftslämnaren har rätt att kontrollera att Säljaren vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs och Säljaren ska ge skälig hjälp för sådan kontroll. Vid upphörande av Säljarens behandling av Köparens, eller Köparens kunders, uppgifter kommer all data att förstöras av Säljaren.

Tvist

55. Tvist i anledning av detta avtal, varav det tvistiga värdet understiger SEK 500.000, ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol i Stockholm, Sverige.
56. Tvist i anledning av detta avtal, varav det tvistiga värdet är eller överstiger SEK 500.000, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten.
57. Parterna förbinder sig att utan begränsningar i tiden inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedomen eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling.

Specifika villkor för Dinbox telefonitjänst

Få en gratis offert idag! Vi löser kontakten med återförsäljaren

Fyll i vad du är på jakt efter, så ser vi till att lösa prisuppgifter på både produkter och installation från en återförsäljare - enklare blir det inte